Michalici

Historia parafii św. Andrzeja Boboli w Markach -Strudze

Przy ośrodku wychowawczym w Strudze (od 1967 Struga znajduje się w granicach miasta Marki) istniał mały kościół, wybudowany w latach 1928-1931 według projektu Fe­liksa Michalskiego dla potrzeb placówki wychowawczej oraz okolicznej ludności. Pracami budowlanymi kierował pa­ra­fia­ni­n, majster murarski z za­wo­du, Feliks Maciejewski. Patronem nowej świątyni został obrany mę­czen­ni­k za wiarę, błogosławiony jeszcze wówczas, Andrzej Bo­bo­la (kanonizacja odbyła się 17 kwietnia 1938 roku w Rzymie). Tak więc kościół w Markach-Strudze był pierwszym w Polsce, który za pa­tro­na obrał świętego Andrzeja Bobolę (ur. 30 listopada 1591 w Strachocinie, zm. 16 maja 1657 w Janowie Poleskim). Uro­czy­ste­go po­świę­ce­nia no­wo­ wy­bu­do­wa­ne­go ko­ścio­ła, które odbyło się 8 li­sto­pa­da 1931 r. do­ko­nał Pry­mas Pol­ski ks. kar­dy­nał Ale­ksan­der Ka­kow­ski.

Na mo­cy roz­po­rzą­dzeń pry­ma­sa Pol­ski księdza kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go 27 lu­te­go 1952 r. ery­go­wa­na zo­sta­ła w Stru­dze sa­mo­dziel­na pa­ra­fia pod we­zwa­niem św. An­drze­ja Bo­boli (do tej po­ry mie­szkań­cy Stru­gi na­le­żeli do pa­ra­fii św. Izy­do­ra w Mar­kach). W skład tej pa­ra­fii we­szły dziel­ni­ce Stru­gi: Ba­gno, Ro­ści­szew, Bie­do­cin oraz Pu­stel­nik II, Ja­wo­rów­ka, Pól­ko, Ko­zie Gór­ki, Słup­no i Sie­ra­ków. Ad­mi­ni­stro­wa­nie no­wą pa­ra­fią po­wie­rzo­ne zosta­ło księ­żom mi­cha­li­tom.

W swojej historii parafia czterokrotnie miała przesuwane granice. Ostatni podział nastąpił 13 października 2010 roku. Wtedy to z terytorium parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze powstała nowa parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej i Bł. Bronisława Markiewicza w Słupnie.

Do parafii należą:

Czarna Struga, Marki: Agrarna, Akacjowa, Amarantowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, mjr. Billa, Błękitna, Borówkowa, Bukowa, Ceramiczna, Fryderyka Chopina (parzyste), Cisowa, Cmentarna, Henryka Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Jana Długosza, Dolna, Dziewanny, Fiołkowa, Graniczna, Grażyny, Jana Sobieskiego (od Chopina), Jarzębinowa, Kamienna, Klonowa, Kolorowa, Konwalii, Juliusza Kossaka, Zygmunta Krasińskiego (parzyste od Środkowej), Zofii Kukier, Janusza Kusocińskiego, Legionowa, Legionów Polskich, Letnia, Łączna, Magnolii, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Maratońska, Marmurowa, Królowej Marysieńki, Michalicka, Modrzewiowa, Nowa,  Niecała, Obrońców, Stefana Okrzei, Olimpijska, Orła Białego, Księdza Stanisława Pałacha, Pastelowa, Piaskowa, marsz. Józefa Piłsudskiego (od Chopina), Piotrówka, Podleśna, Pogodna, Księdza Antoniego Poławskiego, Pomarańczowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Przydrożna, Radna, Mikołaja Reja, Rolna, Rynkowa, Sasanki, ks. Ignacego Skorupki, Słowików, Spacerowa, Strumykowa, Szarotki, Szczygla, Środkowa (oprócz parzystych do Chopina), Tęczowa, Torfowa, Turystyczna, Wąska, Wczasowa, Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wilgi, Wiosenna, Wrzosowa, gen. Józefa Wybickiego, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, Źródlana, Żurawinowa, Żwirowa, Żytnia.

Nadma: Ceglana, Modrzewiowa, Pólko, Rzeczna (od rzeki Czarna), Torfowa, Wrzosowa, Złota.

Obecnie Parafia liczy około 4000 osób.