Michalici

Odpust Roku Jubileuszowego

31-10-2020

facebook twitter
Penitencjaria Apostolska w setną rocznicę powstania Zgromadzenia, hojnie udziela z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, który mogą uzyskać Ojcowie i wszyscy wierni...

Prot. Nr 251/20/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzrostu pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych sobie w specjalny sposób przez Ojca Świętego w Chrystusie i naszym Panu, z woli Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez czcigodnego Ojca Bogusława Turka, Prokuratora Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, razem z jego Przełożonym Generalnym, w setną rocznicę powstania tegoż Zgromadzenia, hojnie udziela z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, eucharystyczna Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który mogą uzyskać Ojcowie i wszyscy wierni szczerym sercem skruszeni oraz pobudzeni miłością, od dnia 27 września 2020 roku aż do dnia 29 września 2021 roku, jak również mogą go ofiarować na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiących, jeśli w formie pielgrzymki odwiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub dowolny kościół należący do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, zwłaszcza w szczególnych miejscach wyraźnie oznaczonych: Pawlikowice, Miejsce Piastowe i Marki-Struga, i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych lub przynajmniej w dogodnym czasie wolnym, oddają się pobożnym rozmyślaniom, odmówią Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary, oraz wezwania do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuścić swojego domu, tak samo będą mogli uzyskać odpust zupełny poprzez uroczyste wyrzeczenie się każdego grzechu i postanowienie wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków, jeśli przyłączą się duchowo do obchodów jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia lub niedogodności swojego życia.

Aby więc przystęp do osiągnięcia nadprzyrodzonego odpuszczenia win, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy za sprawą miłości pasterskiej, ta oto Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z gorliwym i wielkodusznym nastawieniem podjęli się sprawowania sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret obowiązuje wyłącznie w tym roku jubileuszowym. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne postanowienia.

Wydano w Rzymie w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 września, roku 2020 od Wcielenia Pańskiego.

Maurus Kard. Piacenza – Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel – Regens