Michalici

KONKURS

21-04-2024

facebook twitter
„Zachwyć się patronem”

„Zachwyć się patronem” - Św. Andrzej Bobola

 

Konkurs organizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Andrzeja Boboli Marki – Struga

Celem konkursu jest:
popularyzacja postaci i kultu św. Andrzeja Boboli kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, poetyckich.

 

Regulamin konkursu:


Zgłoszenie wraz z pracą należy dostarczyć do dnia 13.05.2024 r. na adres:
ul. J. Piłsudskiego 248/252, 05 – 270 Marki


Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

plastyczna dla klas 1-8
poetycka dla młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych
muzyczna dla młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych

KATEGORIA PLASTYCZNA - REGULAMIN:

Uczestnikiem w kategorii plastycznej może być uczeń klas 1-8. Uczniowie wykonują pracę plastyczną związaną z tematem konkursu. Praca musi być wykonana na formacie A3 – technika dowolna. Uczniowie startują w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria: klasy 1-4
Kategoria klasy 5-8
Każdy uczestnik zgłasza jedną opisaną pracę: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek. Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna (załącznik 1).


KATEGORIA POETYCKA - REGULAMIN:

Uczestnikami w kategorii poetyckiej może być młodzież szkolna lub osoby dorosłe. Uczestnicy piszą wiersz o tematyce konkursowej. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria: młodzież szkolna
Kategoria: osoby dorosłe
Każdy uczestnik zgłasza jeden wiersz, którego jest autorem (plagiaty nie będą oceniane) z dołączonymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek wraz z oświadczeniem (załącznik 2). Do pracy uczestników nieletnich musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna (załącznik 1).


KATEGORIA MUZYCZNA - REGULAMIN:

Uczestnikami w kategorii muzycznej może być młodzież szkolna lub osoby dorosłe. Uczestnicy tworzą utwór muzyczny (piszą tekst o tematyce konkursowej i komponują muzykę). Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria: młodzież szkolna
Kategoria: osoby dorosłe
Każdy uczestnik zgłasza jeden utwór, którego jest autorem (plagiaty nie będą oceniane) z dołączonymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek wraz z oświadczeniem (załącznik 2). Do pracy uczestników nieletnich musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna(załącznik 1). 
Utwory należy dostarczyć do kancelarii parafialnej ,ul. Piłsudskiego 248/252, 05 -270 Marki na nośniku elektronicznym (np. pendrive).

FINAŁ

Komisja w każdej konkursowej kategorii przyzna nagrody za I, II i III miejsce, jeśli uzna za wskazane, to także i wyróżnienia. Decyzja komisji w poszczególnych kategoriach jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu Odpustu parafialnego 16 maja 2024 r. - w czasie „Agapy” po Mszy Św. o godz. 18.00 - na placu przed budynkiem szkoły katolickiej przy ul. Piłsudskiego 248/252, Marki.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU:
ks. Marek Posełkiewicz, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Markach, 
tel. 881 015 181


Załącznik 1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki .................................................... w konkursie „Zachwyć się patronem. Św. Andrzej Bobola”, organizowanym przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Andrzeja Boboli w Strudze, zgodnie z określonymi w nim warunkami.
2. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i nie była przedstawiana wcześniej w żadnym innym konkursie. Moje dziecko jest jedynym autorem tej pracy. Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej staje się ona jego własnością i może być rozpowszechniana przez Organizatora bez wynagrodzenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wręczeniem nagród oraz ewentualnymi prawnie uzasadnionymi celami.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Laureatów jest Organizator. Laureaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Dane gromadzone w związku z realizacją Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu.
5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.

............................................................ .......................
Miejscowość, data

Podpis rodzica /opiekuna:

Załącznik 1 do pobrania

 

Załącznik 2

Oświadczenie

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu „Zachwyć się patronem. Św. Andrzej Bobola”, organizowanym przez Parafię Rzymsko –Katolicką p.w. Św. Andrzeja Boboli w Strudze, zgodnie z określonymi w nim warunkami.
2. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i nie była przedstawiana wcześniej w żadnym innym konkursie. Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej staje się ona jego własnością 
i może być rozpowszechniana przez Organizatora bez wynagrodzenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wręczeniem nagród oraz ewentualnymi prawnie uzasadnionymi celami.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Laureatów jest Organizator. Laureaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Dane gromadzone w związku z realizacją Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu.
5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.

.............................................. Miejscowość, data

Podpis uczestnika

Załącznik 2 do pobrania