Sakrament Małżeństwa udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

* metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),

* dowody osobiste narzeczonych,

* zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu.

* indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),

* wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka,

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

* uczestniczą w konferencjach dla narzeczonych lub w sobotnio – niedzielnych dniach skupienia,

* odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej. Informacja o poradni w naszej i w innych parafiach, a także o konferencjach i dniach skupienia podana jest w gablocie w przedsionku kościoła,

* narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu,

* na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą jeśli nie uczynili tego wcześniej: a) zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii, b)dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystapienie do spowiedzi.

 

SPRAWY TRUDNE

Ślub poza swoją parafią:

* Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.

* W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.

* Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.

* Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

* Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji.

* Ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem – należy skontaktować się z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji.

* Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat, a mniej niz 18, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. W Archidiecezji Krakowskiej wymagana jest także dwukrotna rozmowa młodocianych z Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin. Po tych spotkaniach Dekanalny Duszpasterz Rodzin stwierdza na piśmie, czy młodociani są dojrzali do zawarcia sakramentu małżeństwa. Te dwa dokumenty (decyzję sądu i opinię Dekanalnego Duszpasterza Rodzin) dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich nnych narzeczonych.