Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty:

* wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,

* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres,

* zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

Chrzestnym może być ten, kto:

* jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

* ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,

* jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

* nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,

* uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.